Hyr golfbil/vagn

Uthyrning av golfbil

B-körkort erfordras.

Golfbil bokas i receptionen. Vi reserverar oss för eventuellt golfbilsförbud om banan exempelvis är för blöt.

Priser

18 hål.......300:-

9 hål.........200:-

Med läkarintyg:

18 hål.......200:-

9 hål.........100:-

Klippkort

15st gånger........1895kr

1.             Villkor för att få hyra och framföra golfbil
Giltigt körkort för framförande av bil. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.
2.              Fordonets brukande
Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden.
3.              Krav på framförande
Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Bilar får under inga omständigheter framföras på, eller tätt intill fore-green. Hänvisningsskyltar för bilar skall respekteras.
Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen.
 4.              Åtgärder vid skada eller fel
Hyresmannen ansvar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyresmannen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyresmannen är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas.
5.              Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada
Uthyraren ansvarar för att fordonet är i funktions- och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden pga fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.
6.              Begränsning av skada
Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.
§ 7.              Återlämnande
Efter avslutat spel ska bilen parkeras på därför avsedd plats, sättas på laddning samt tömmas av hyresmannen. Nycklar återlämnas till uthyraren eller på annan överenskommen plats.

 

Uthyrning av vagn

40kr

Årskort.......350kr